Kursen innefattar planering, genomförande och redovisning av ett konstnärligt projektarbete på avancerad nivå. Arbetstiden i projektet bör omfatta ca 130 timmars arbete.

Studenten bestämmer i samråd med sin handledare detaljerna kring tidsplan, upplägg av arbetet, former för handledning, dokumentation etc.

Maximal handledningstid per student är i denna kurs 5 timmar.

Under kursens gång ges också flera då alla studenter som läser kursen parallellt ges tillfälle att tillsammans reflektera kring sina arbetsprocesser och resultat.

Projektet skall av studenten dokumenteras med relevant teknik, t.ex. ljud, video, foto etc. Dokumentationsformen bestäms i samråd med handledaren.

Dokumentationen är det bestående dokumentet på det genomförda projektet och ligger till grund för examinationen i kursen.

Kursguide EA1005 2018.pdfKursguide EA1005 2018.pdf