Kursen inleds med föreläsningar, reflektionsuppgifter, litteraturseminarier och kompositionsetyder. Den senare delen av kursen ägnas åt ett eget projekt där uppgiften är att musiklägga ett datorspel med hjälp av den interaktiva musikmotorn ”Elias Studio”.  

Länk till kursguide: 

https://kunglmusikhogskolan-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mom_kmh_se/ERqyw5BHM9pLkpq31wRKq3wBVXzGr0ozG5hlj4l32WCLKQ?e=w7npqP

Kursguide EG1020 Musik för interaktiva medier.pdfKursguide EG1020 Musik för interaktiva medier.pdf