Kursen innefattar att praktisera på en arbetsplats där musik- och/eller medieproduktion har en central roll. Studentarbetstiden i denna kurs är ca 200 timmar vilka är fördelade med ca 160-180 timmars tid på praktikplatsen medan resten av tiden avsätts för egen reflektion och skrivande av praktikrapport.

Platsen för praktiken föreslås i de flesta fall av studenten själv, detta eftersom många studenter ofta har önskemål om specifika ställen som är extra intressanta för just dem att praktisera på. Valet av praktikplats samt en skriftlig plan över praktikperioden måste dock godkännas av kursansvarig lärare.
Om man som student behöver hjälp att hitta en praktikplats kan kursansvarig lärare hjälpa till med det, dock kan inga garantier då ges om någon specifik praktikplats eller inriktning.

Kursen löper under hela terminen, studenten bestämmer själv hur tiden på praktikplatsen ska fördelas över dagar och veckor. Viktigt är att man i mesta möjliga mån försöker lägga praktikdagarna då det finns intressanta projekt för studenten att delta i.
Tiderna för praktiken får heller inte krocka med övriga kurser som är schemalagda för studenten.
Under kursens gång ges också 3-4 seminarier då alla studenter som läser kursen parallellt ges tillfälle att tillsammans reflektera kring sina arbetsprocesser och resultat.

Kursguide EG1021 Inriktningspraktik 2 Kandidat.pdfKursguide EG1021 Inriktningspraktik 2 Kandidat.pdf