Kursen löper under hela läsåret med start i undervisningsperiod 1.
Kursen innehåller följande moment:

 • avancerad musikproduktion, 

 • komposition/arrangering/orkestrering, 

 • ljudteknisk fördjupning, 

 • musikaliskt ledarskap, 

 • designteori, 

 • kommunikationsteori, 

 • omvärldsbevakning och samtida kulturella uttryck, 

 • projektarbete. 


 

Efter genomgången kurs förväntas studenten: 


 • ha utvecklat sin konstnärliga profil och specialistkompetens inom verksamhetsfältet musikproduktion, 

 • visa hög konstnärlig nivå inom musikproduktion med fokus på såväl estetiska som funktionella och kommunikativa dimensioner, 

 • visa förmåga att arbeta självständigt med, och ha ett kritiskt förhållningssätt till, konstnärliga och produktionstekniska frågor, 

 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt eller på annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet utifrån konstnärliga och teoretiska frågeställningar, 

 • visa kunskap om hur genusaspekter yttrar sig i musikproduktionsverksamhet.

 

Undervisningen i kursen sker för det första genom en seminarieserie som löper över hela läsåret där, utöver ordinarie lärare, även gästlärare medverkar. Seminariegruppen har under läsåret en till två träffar per vecka (se schema i TimeEdit). För det andra sker undervisningen genom handledning och gemensamma lektioner under de tidsperioder då kursens olika delmoment studeras. För det tredje sker undervisning i form av handledning och gemensamma lektioner i samband med de projektarbeten som genomförs.
Arbetsformerna för kursen präglas av hög självständighet från studenternas sida när det gäller att till exempel söka litteratur och andra kunskapskällor eller att fördjupa sina kunskaper inom självvalda delar av ämnesområdet musikproduktion. Under kursen förbereds studenterna i att kunna presentera resultat från egna undersökningar vid nationella konferenser inom ämnesområdet.

Kursguide EA2001 Musikproduktion 1.pdfKursguide EA2001 Musikproduktion 1.pdf