Kursen löper under hela läsåret med start i undervisningsperiod 1.
Kursen innehåller följande moment:

  • avancerad ljud- och musikproduktion, 

  • projektledning, 

  • entreprenörskap, 

  • musikjuridik/upphovsrätt, 

  • omvärldsbevakning och samtida kulturella uttryck.

Efter genomgången kurs förväntas studenten: 


  • ha fördjupat och utvecklat sin specialistkompetens inom musikproduktion, 

  • visa förmåga att i omvärlden identifiera konstnärliga, produktionstekniska och kommersiella möjligheter för musikproduktion, 

  • kunna tillämpa teorier om entreprenörskap, projektledning och musikjuridik på verkliga situationer relevanta för området musikproduktion. 


Undervisningen i kursen sker för det första genom en seminarieserie som löper över hela läsåret där, utöver ordinarie lärare, även gästlärare medverkar. Seminariegruppen har under läsåret en till två träffar per vecka (se schema i TimeEdit). För det andra sker undervisningen genom handledning och gemensamma lektioner under de tidsperioder då kursens olika delmoment studeras.

Arbetsformerna för kursen präglas av hög självständighet från studenternas sida när det gäller att till exempel söka litteratur och andra kunskapskällor eller att fördjupa sina kunskaper inom självvalda delar av ämnesområdet musikproduktion. Under kursen förbereds studenterna i att kunna presentera resultat från egna undersökningar vid internationella konferenser inom ämnesområdet.

Kursguide EA2002 Musikproduktion 2.pdfKursguide EA2002 Musikproduktion 2.pdf