Gehör 2:
Undervisningen bedrivs i grupper om ca 6 studenter/grupp. Lektionerna sker i föreläsningsform med utrymme för varje enskild student att delta praktiskt i de övningar och moment som ingår i kursen. Vid varje lektionstillfälle ges uppgifter som varje student redovisar nästkommande lektion.

Aktiviteten innehåller följande moment:

Rytmiska studier och rytmisk analys. Övningarna består av tre delar:

  1. Konkreta rytmiska läs- och sångövningar med en tydlig progression i svårighetsgrad. Övningarna tar bl.a. upp olika förhållningssätt till puls och underdelning samt udda taktarter och polyrytmiska figurer.
  2. Rytmisk analys, notation, samt transkriptioner av klingande exempel från musik i olika genrer.
  3. Kompositionsuppgifter med fokus på ett tydligt uttalat rytmiskt ramverk.

Harmoniska studier och harmonisk analys. Övningarna består av två delar:

  1. Ackordlyssning och diktat med fokus på olika ackordstrukturer/spänningstoner samt röstmässig gestaltning av dessa.
  2. Funktionslyssning och diktat av ackord och ackordföljder utifrån olika givna harmoniska ramar.

Harmonilära 2:

Aktiviteten ges i helklass i form av föreläsningar under 10 veckor på vårterminen och avslutas med inspelningar av studenternas kompositioner/arrangemang.

Aktiviteten innehåller följande moment: Melodi, Analys av melodi i förhållande till harmonik, Tvåstämmighet, Polyfoni (Kontrapunkt), Analys och reharmonisering, Instrumentkunskap och partitur, Komposition och arrangemangsstudier, Studentkompositioner (genomgång), Inspelning (examination)   

Kursguide EG1006 Musikteori 2.pdfKursguide EG1006 Musikteori 2.pdf