Momentet folksång innehåller en praktisk orientering om svensk folklig sång och studenterna får praktiskt och teoretiskt bekanta sig med folkliga vokaltekniker, både genom att sjunga själva men också genom att lyssna och läsa. Kursmomentet behandlar olika typ av repertoar, som t.ex vallvisor, medeltida ballader, lyriska visor, folkliga koraler, vispolskor, sånglekar, trallning, kulning. Detta utifrån olika infallsvinklar såsom traditionell folklig sångstil och flerstämmig sång, trallning, frasbunden sång, improvisation, va- riation. Dessutom ingår grundläggande röstmedvetenhet med röstuppvärm- ning och sångövningar. Upplägget av kursen följer momentet svensk folk- musikhistoria. Undervisningen sker främst på gehör och i grupp. Exakt upplägg av de separata tillfällena sker vid kursstart.

Tillfälle 1: 31/8 Tillfälle 2: 5/9 Tillfälle 3: 26/9 Tillfälle 4: 17/10 

FOLKSÅNG contains a practical orientation about Swedish folk song and the students get acquainted with popular vocal techniques practically and theoretically, as well as singing, listening and reading. The course deals with different types of repertoire, such as old hearding songs, medieval ballads, lyric free rythm songs, folk corals, dancing music, polskas and trilling. This is from different angles of view, such as traditional folksong style and variation. In addition, basic voice training includes voice warming up and vocal exercises. The course is followed by Swedish folk music history. Teaching takes place mainly by audience and group.