Under kursen genomför kursdeltagarna varsitt självständigt arbete om 15 hp uppdelat i en praktisk del om 12 hp och en teoretisk del om 3 hp. Det självständiga arbetet ska utformas och genomföras självständigt och undervisningen sker i huvudsak som handledning. Varje kursdeltagare har alltså stor frihet att självständigt utforma sitt självständiga arbete och förutsätts genomföra det med de resurser, i form av lokaler, tekniskt stöd och handledning, som finns tillgängligt på institutionen. Varje kursdeltagare ansvarar för att det självständiga arbetet utformas och genomförs, med stöd från handledare och kursledare, i enlighet med de mål för utbildningen som är angivna i examensordningen och i enlighet med de etiska regler som finns vid lärosätet.

Kursguide EG1017 Examensarbete, kandidat.pdfKursguide EG1017 Examensarbete, kandidat.pdf